Oppervlakte- en bronwater
Het aardoppervlak is voor ruim 70% bedekt met water in de vorm van zeeën en oceanen, de rest bestaat uit land. Water is de voorwaarde voor het overleven van alle bekende levensvormen. Grondwater speelt een zeer belangrijke rol in de watercyclus. Meestal is dit water afkomstig van neerslag dat, nadat het op het aarde belandt, direct dan wel indirect (na zich eerst in meren of rivieren te hebben bevonden) in het aardoppervlak verdwijnt. Andere bronnen van grondwater zijn het vrijkomen van water bij metamorfe reacties in de diepere delen van de aardkorst of het vrijkomen van water bij het omhoog komen van magma. Over het algemeen is grondwater zuiverder dan oppervlaktewater. Dit betekent niet dat grondwater niet vervuild kan zijn. Er zijn vele mogelijke vervuilingen denkbaar, zowel chemisch als natuurlijk; te denken valt aan Calcium, Fluor, Arsenicum, Ferro, Koper, Zink, Kwik, etc.
 

HW-Chem_visual

Holland Water filtratie soorten: